Към  Нашите Служители:                          
                          
Ние ще осигурим здравословна и безопасна работна среда за нашите служители, и ние ще ги предпази от малтретиране и тормоз.                          
Ние няма да дискриминира по пол, раса, религия, увреждане или сексуална ориентация.                          
                          
Към Нашите Клиенти:                          
                          
Ние ще се отнасяме към нашите клиенти със необходимата справедливост,  честност и уважение. Ние ще гарантираме, че котировките на услугите и предоставените фактури за плащане са ясни, точни и последователни.                          
                          
Подкуп                          
                          
Ние няма да предлагаме , стимулираме или да получаваме  подкупи или други такива,  улесняващи плащания за целите на получаване или запазване на бизнеса.                          
Ние ще се съобразим с американската външна политика, относно Закона за корупционни практики (1977).                          
                          
Околна среда                          
                          
Ние ще се стремим да сведем до минимум въздействието на нашата дейност върху околната среда.                          
                          
Конкуренция                          
                          
Ние ще се ангажираме, чрез предоставяне на нашите услуги до свободна и лоялна конкуренция. Ние няма да правиме и участваме в  никакво споразумение с конкурент, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, нито обмен на поверителна търговска информация, по-специално данни относно цени или количества (включително продажби, пазарен дял, територии или клиенти) и ще се съобразим с всички съответни закони.                          
                          
Защита на данните                          
                          
Ние ще запазим личния живот и сигурността на всички лични данни, свързани с нашите служители и клиенти и ще спазваме изискванията и разпоредбите на всички закони, регулиращи начина, по който да боравят с такава информация.                          
                          
Мониторинг                          
                          
Ние ще насърчим всеки служител, който узнае за нарушение на този кодекс, за да го доведе до вниманието ни и ще проучим всички възможни нарушения, за които сме били информирани и ще предприемем всички необходими коригиращи действия.                          
                
 


Всички права запазени© ::: Разработено от ИриДа Дизайн- 2009