ОРБИТ ЕООД гарантира, че услугите на Клиенти, се предоставят чрез условията, които зачитат основните човешки права и  следват етично поведение.                 
                 
Нашата социална отговорна политика е насочена към нашата ангажираност и политики по отношение на:              
- За борба с детския труд                 
- Равни възможности в трудовите практики                 
- Условия на труд                 
- Здравеопазване и безопасност                 
- Работно време                 
- Възнаграждение                 
- Дисциплинарни практики                 
- Свобода на сдружаването                 
- Управление на околната среда                 
                 
Ние поддържаме кодекс на поведение, която се занимава с нашия ангажимент за правно, етично и професионално бизнес отношения с клиенти, служители, доставчици и партньори. Нашата политика се занимава с:                 
                 
Честно и етично поведение                 
                 
Непрекъсната грижа  - за високо екологично развитие на културата, повишаване на личната отговорност и ангажираност на персонала за опазване на околната среда.                 
                 
Ангажимент от страна на нашите  бизнес партньори -  да спазват въведените високи стандарти за опазване на околната среда на територията на фирмата. 


Всички права запазени© ::: Разработено от ИриДа Дизайн- 2009